Algemene Voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS-, BETALINGS-, EN UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP

DE RECHTSVERHOUDING TUSSEN OPDRACHTGEVER EN VPM ADVIES Accountancy & Fiscaliteiten.

 

Algemeen

VPM Advies Accountancy & Fiscaliteiten, hierna te noemen VPM Advies, gevestigd te (3842 CK) Harderwijk aan de J.P. Heyelaan 36 is een administratiekantoor in de ruimste zin van het woord.

 

Artikel 1 – Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijke anders is aangegeven.

 VPM Advies: VPM Advies Accountancy & Fiscaliteiten

Opdrachtgever: De wederpartij van VPM Advies

Opdracht: De in onderling overleg tussen opdrachtgever en VPM Advies te bepalen werkzaamheden die door VPM Advies verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder zulks dient te geschieden.

 

Artikel 2 – Algemeen

2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen VPM Advies en een opdrachtgever waarop VPM Advies deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle opdrachten met VPM Advies, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt

uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd

mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van

toepassing. VPM Advies en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen er vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3 – Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij VPM Advies in zijn aanbiedingen of prijsopgaven aan

opdrachtgever uitdrukkelijk anders heeft vermeld.

 

Artikel 4 – Uitvoering van de opdracht

4.1 VPM Advies zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Eén en ander op grond van de op dat moment bekende stand der

wetenschap.

4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft VPM Advies het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan VPM Advies aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze

noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan VPM Advies worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan VPM Advies zijn verstrekt, heeft VPM Advies het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4 VPM Advies is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat VPM Advies is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor VPM Advies kenbaar behoorde te zijn.

4.5 Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan VPM Advies de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

Artikel 5 – Wijziging van de opdracht

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de opdracht dienovereenkomstig aanpassen.

5.2 Indien de wijziging van of aanvulling op de opdracht financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal VPM Advies de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

 

Artikel 6 – Contractsduur; uitvoeringstermijn

6.1 De opdracht tussen VPM Advies en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders

overeenkomen.

6.2 Is binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever VPM Advies derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

 

Artikel 7 – Honorarium

7.1 Indien partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt het honorarium van VPM Advies vastgesteld aan de hand van een uurhonorarium.

7.2 VPM Advies doet op verzoek van de opdrachtgever van te voren opgave van de geschatte kosten voor de door hem en/of door zijn personeel te verrichten arbeid, hetzij ten behoeve van een bepaalde opdracht, hetzij per kalenderjaar c.q. boekjaar.

7.3 Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

7.4 Indien VPM Advies met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is VPM Advies niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.

7.5 Bovendien mag VPM Advies het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de

werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan VPM Advies, dat in redelijkheid niet van VPM Advies mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

7.6 Opdrachtgever is in geval van prijsstijging gerechtigd de opdracht te ontbinden, indien het

honorarium of tarief wordt verhoogd binnen drie maanden na het aangaan van de opdracht. Na

ommekomst van deze periode is opdrachtgever gerechtigd de opdracht te ontbinden indien de

verhoging meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de

bevoegdheid tot verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

7.7 VPM Advies zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. VPM Advies zal daarbij de omvang van de verhoging en de datum waarop de verhoging zal ingaan vermelden.

7.8 Indien opdrachtgever de door VPM Advies kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de opdracht schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van VPM Advies genoemde datum waarop de prijs-, of tariefsaanpassing in werking zou treden.

 

Artikel 8 – Betaling

8.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door VPM Advies aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

8.2 Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de

opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand.

8.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surséance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van VPM Advies op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

8.4 VPM Advies heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rekeningen en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. VPM Advies kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. VPM Advies kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

 

Artikel 9 – Incassokosten

9.1 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassokosten wordt geadviseerd.

9.2 Indien VPM Advies hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook voor deze vergoeding in aanmerking.

9.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 10 – Onderzoek, reclames

10.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden

schriftelijk te worden gemeld aan VPM Advies. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat VPM Advies in staat is adequaat te reageren.

10.2 Indien een klacht gegrond is, zal VPM Advies de werkzaamheden alsnog verrichten zoals

overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

10.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal VPM Advies slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van Artikel 13.

 

Artikel 11 – Opzegging

11.1 Beide partijen kunnen de opdracht te allen tijde schriftelijk opzeggen.

11.2 Indien de opdracht tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft VPM Advies recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan VPM Advies zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

11.3 Indien de opdracht tussentijds wordt opgezegd door VPM Advies, zal VPM Advies in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever

toerekenbaar zijn.

11.4 Indien de overdracht van de werkzaamheden voor VPM Advies extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

 

Artikel 12 – Opschorting en ontbinding

12.1 VPM Advies is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de opdracht te ontbinden, indien:

opdrachtgever de verplichtingen uit de opdracht niet of niet volledig nakomt;

na het sluiten van de opdracht VPM Advies ter kennis gekomen omstandigheden goede grond

geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal na komen. In geval er goede

grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal

nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar

rechtvaardigt;

opdrachtgever bij het sluiten van de opdracht verzocht is zekerheid te stellen voor de

voldoening van zijn verplichtingen uit de opdracht en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende

is.

12.2 Voorts is VPM Advies bevoegd de opdracht te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de opdracht onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins

omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de

opdracht in redelijkheid niet mag worden verwacht.

12.3 Indien de opdracht wordt ontbonden zijn de vorderingen van VPM Advies op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien VPM Advies de nakoming van de verplichtingen opschort behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en opdracht.

12.4 VPM Advies behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

13.1 Indien VPM Advies aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

13.2 Indien VPM Advies aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag. Aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van VPM Advies in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

13.3 In afwijking van hetgeen onder 2 van dit Artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

13.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover

de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van VPM Advies aan de

opdracht te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan VPM Advies toegerekend kunnen worden;

redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover

opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als

bedoeld in deze algemene voorwaarden.

13.5 VPM Advies is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

13.6 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van VPM Advies of zijn

ondergeschikten.

 

Artikel 14 – Overmacht

14.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

14.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop VPM Advies geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor VPM Advies niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van VPM Advies worden daaronder begrepen.

 

Artikel 15 – Geheimhouding

15.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 16 – Toepasselijk recht

16.1 Alle geschillen, zowel die van juridische als van feitelijke aard, zullen worden behandeld door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van VPM Advies.

16.2 Op alle, onder deze algemene voorwaarden gesloten, opdrachten tussen VPM Advies en de

opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 17 – Wijziging

17.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Oost-Nederland.

17.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de opdracht.